มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ภูฏาน

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 15,438 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 11,388 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 2,072
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 2,300
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 218 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 72 284
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 408 0 469
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 12,279 37 10,841
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 22,400
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 9,250
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 30,229 5,059
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 40,666
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 73,212 244,309 144,547
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 4,709
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 15,237 0 0
รวม 101,136 301,691 242,597
หน่วย : บาท