มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ภูฏาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 52,340 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,323 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 3,028
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 69,264
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 71 0 280
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 1,818 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,823 0 0
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 145,825 30,300 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 1,349
รวม 202,382 32,118 73,921
หน่วย : บาท