มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาฮามาส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,470 0 2,575
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,509,590 3,465,720 10,988,215
รวม 10,511,060 3,465,720 10,990,790
หน่วย : บาท