มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โบลิเวีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 1,098,242 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 2,691,135 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 7,390
42 เครื่องหนัง 119,441 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,182 0 590
52 ฝ้าย 273 0 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 735
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 257
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 361,165 621,534 107,104
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,571,174 8,129,610 9,909,127
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,560,052 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 709
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 17,759
รวม 8,613,290 12,540,521 10,043,671
หน่วย : บาท