มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บรูไนดารุซซาลาม

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,727,246,313 2,528,925,128 1,126,413,776
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 430,167 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 229,700,367 10,630 92,423,052
31 ปุ๋ย 552,400,060 333,337,509 168,185,455
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 886 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 1,155
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 278,366 136,096 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 446 263 2,947
47 เยื่อไม้ 0 0 606,962
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,445 3,996 30,216
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 2,000 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 5,000 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 391
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 15,321 13,888 15,057
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 15,000 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 141,963 12,998 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,426 0 26,388
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 2,000 391
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 11,467 726,427 34,384
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,000 25,328
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,046 3,216 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,070 0 24,122
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 10,000 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 9,622 7,000 0
รวม 3,510,245,079 2,863,218,037 1,387,789,624
หน่วย : บาท