มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บุรุนดี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 6,115 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 9,080 3,790
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,353 0
รวม 16,548 3,790
หน่วย : บาท