มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อารูบา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 สิงหาคม 2566
47 เยื่อไม้ 748,653 1,980,046
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 206 0
รวม 748,859 1,980,046
หน่วย : บาท