มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 3,201 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 769,534
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 10,943
47 เยื่อไม้ 667,913 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,549,649 0 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,901,138 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 5,378,766
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 8,086
รวม 5,118,700 3,201 6,167,329
หน่วย : บาท