มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาร์มีเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 536
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 253,204 143,518 121,743
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,809 0 5,212
42 เครื่องหนัง 17,318 8,312 70,648
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 21,841 246 427
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 17,489
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 222,004 1,568,597 677,251
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 201
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,870,313 0 4,746,502
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 21,895 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 6,771 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 35,073 0 0
รวม 5,444,457 1,732,444 5,640,009
หน่วย : บาท