รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.34
72
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 65

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2564

ชื่อรายการ 2564
กรมสรรพากร 1,875,758
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 334,409
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 625,382
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50,446
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 793,243
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 56,636
อากรแสตมป์ 14,773
รายได้อื่น 462
กรมสรรพสามิต 531,607
ภาษีน้ำมันฯ 203,784
ภาษียาสูบ 64,200
ภาษีสุราฯ 59,603
ภาษีเบียร์ 81,040
ภาษีรถยนต์ 90,550
ภาษีเครื่องดื่ม 23,638
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 3,704
ภาษีแบตเตอรี่ 3,231
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0
ภาษีอื่น 1,031
รายได้อื่น 826
กรมศุลกากร 102,395
อากรขาเข้า 100,641
อากรขาออก 261
รายได้อื่น 1,493
หน่วยงานอื่น 319,469
ส่วนราชการอื่น 152,162
กรมธนารักษ์ 7,236
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0
รัฐวิสาหกิจ 160,070
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 2,829,228
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 300,865
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 219,363
ภาษีอื่นๆ 81,502
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 20,687
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 12,478
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 7,487
รวมรายได้สุทธิ (Net) 2,487,709
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 115,160
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 2,372,551
หน่วย : ล้านบาท