การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
4.77
11
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
เดือน ต.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

พิกัด

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

พิกัด มูลค่ารวม ประเทศอาเซียน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D
รวม 2,528,910,692,017 421,193,482,215 100,624,455,733 7,761,252,740 0 10,728,307,914 3,496,742,053 77,238,182,444 30,362,168,168 26,805,384,329 1,422,867,894 104,405,215,639 15,293,019,877 23,143,610,072 3,415,390,927 27,567,390,692 4,765,011,276 75,044,410,064 10,979,151,408 68,499,728,321 30,890,104,130