การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
4.5
1
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
เดือน ก.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

พิกัด

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน

เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฏาคม 2564

พิกัด มูลค่ารวม ประเทศอาเซียน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D
รวม 2,131,182,646,330 363,913,326,780 87,785,609,893 3,363,445,702 0 5,258,909,658 1,854,699,915 64,284,487,909 24,229,133,142 25,953,439,968 1,301,576,498 97,868,427,315 13,031,796,092 22,595,004,705 7,166,847,799 32,489,042,030 4,712,801,503 56,705,250,648 10,039,386,788 55,395,318,845 25,449,368,156