มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซามัว

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 23,188 49,653
รวม 23,188 49,653
หน่วย : บาท