มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นครรัฐวาติกัน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 23,344
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,399
รวม 24,743
หน่วย : บาท