มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 5,238,881 44,762,242 16,493,668
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 244,416 36,019 199,454
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,378,719 0 10,529,357
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 42,441 227 30,792
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 791,433 1,108,294 1,161,744
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 1,792 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 15,947,519 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 150 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 31,764 1,493 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,886 0 273
42 เครื่องหนัง 0 57,389 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 443 2,076 9,269
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 860 230
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,122 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 504 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,899,192 45,302,537 42,812,076
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 121,115,556
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 369
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 10,624 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 1,822
รวม 9,629,175 107,232,848 192,354,610
หน่วย : บาท