มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตองกา / ตองงา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 23,927 44,993
รวม 23,927 44,993
หน่วย : บาท