มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โซมาเลีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 652,946 692,335 1,219,377
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 900
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 0 124
รวม 652,946 692,335 1,220,401
หน่วย : บาท