มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปวยร์โตรีโก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 87,393 155,296 71,952
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 101,518
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 488,168,108 232,148,243 630,896,488
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 1,831,935
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 182,441 253,446 200,425
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,521,434 5,405,116 5,709,561
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 53,293 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,095,144 945,968 959,401
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 65,437
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,059,481 3,971,267 14,080,555
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 229 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,596,789 2,771,836 2,640,040
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 18,280 630,290 139,233
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,173,776 4,430,389 6,373,810
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,146,643 1,315,180 2,677,168
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 2,126
รวม 506,049,718 252,080,324 665,749,649
หน่วย : บาท