มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นีวเว

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,994
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 71
รวม 7,065
หน่วย : บาท