มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิการากัว

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 3,235,801 1,339,766 2,210,702
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 410,822
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 18,341 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 129,263 380,389
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 5,881,054 68,770 3,130,932
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 137,154
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 143,390
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,742 781 870
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 955,920 2,805,748 196,408
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,373 9,296 2,879,758
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 41,562 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 106,257
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 5,406,378 1,377,747
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 512,264 515,929 526,974
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 3,252 9,698
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 58,284 343,306 195,165
รวม 10,720,341 10,622,489 11,706,266
หน่วย : บาท