มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาซิโดเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 2,770
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 97,457 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 25,023 257,219 86,532
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 2,303 0
42 เครื่องหนัง 2,547 41,130 2,810
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 213 228 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 10,567 1,710
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 10,109 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 1,919
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 5,426 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 111,565 41,535
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,389 30,295 37,970
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 49,393 191,311 46,516
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 114,562 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 12,307 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 86,241 0 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,167 2,668 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 7,305 688,564 4,826
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,674,527 8,040,975 5,916,640
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 230,197 302,063 40,607
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,337,092 3,655,204 5,305,059
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 36,943 24,975 88,096
รวม 7,567,801 13,489,164 11,576,990
หน่วย : บาท