มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาดากัสการ์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 117,381
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 18,631,251 225,777 22,377,823
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 2,722,278 6,417,524 6,119,754
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 14,644 50,932 4,694
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,311,234 0 6,355,531
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 24,250
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 30,327
42 เครื่องหนัง 357,454 106,375 233,182
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 104,008 86,962 134,543
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 792 2,016 18,509
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 4,000
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 885,310 309,134 727,498
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 943,579 1,327,033 4,531,384
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 30,000
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,861 73,308 14,000
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 42,475 153,967 52,997
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 25,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 17,890,709 150,268,624 172,894,237
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 114,787 31,177 9,990
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 231,731 16,811 63,975
รวม 47,252,113 159,069,640 213,769,075
หน่วย : บาท