มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คิริบาส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 255,575,332 384,060,545 140,474,637
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 60,000 60,000
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,001,162 0 0
รวม 259,576,494 384,120,545 140,534,637
หน่วย : บาท