มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คีร์กีซสถาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 10,937 0 0
42 เครื่องหนัง 3,537 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 902 1,066 339
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,628 29,073 31,230
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 39
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 151 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,829 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 16,242 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,444 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 231,225 418,576 2,047,827
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 342,832 42,918 0
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 197,440 65,012 884,551
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 266,418 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,346 0 0
รวม 1,091,931 556,645 2,963,986
หน่วย : บาท