มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เจอร์ซีย์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 657 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 7,765 15,430 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,914 3,078 3,609
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,944 7,838 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,351 11,462 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 4,000 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,602 3,184 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 730 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,849 3,674 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,944 7,838 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 14,791 29,390 0
รวม 45,547 85,894 3,609
หน่วย : บาท