มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอซ์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 21,238,507 6,518,518 7,492,777
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 375,974 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 7,256,088
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 190,075 0 111,055
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 156,556 1,726,396
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 13,907
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 76,091
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 552,253 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 9,624 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,934 426 9,513
40 ยางและของทำด้วยยาง 34,580 94,821 23,648
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,007 51,067 1,511
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 22,162 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 33,143 27,631 52,211
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 30,722 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 122,220 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 196,388 681,441 18,752,386
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,944,472 0 1,400,010
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 11,237 405,056 61,749
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 26,068 0
รวม 24,673,967 9,064,915 36,977,342
หน่วย : บาท