มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 6,888,778 12,270,691 10,167,048
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,195,834 921,213 633,787
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,676,185 0 2,787,459
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,928,074 1,870,280 2,345,554
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 985,423 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 174,990 0 29,319
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 10,934 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 43,124 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 142,390
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 3,162,079
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 109 0 0
31 ปุ๋ย 619,226 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 2,168
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 46,460 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 5,408,397 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 40,476 486
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,541 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 600 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 6,171 2,335
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 21,342 85,123 71,728
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,600 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 135,442
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 12,982 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,080 306 1,126,731
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 69,939 69,275 7,973
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,474 274,785 22,793
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 500 3,500 542,820
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 18,470 0 32,837
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 89,926 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 92,043 15,000 0
รวม 14,861,751 21,997,100 21,212,949
หน่วย : บาท