มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กินี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,306 0 105
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,050 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 621 865
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,175 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 114,424 53,647 142,388
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 36,464 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 4,962,227 3,735,330
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 107,562 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 25,544 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 139,977 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 49,269 0 0
รวม 490,771 5,016,495 3,878,688
หน่วย : บาท