มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แกมเบีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
42 เครื่องหนัง 0 2,563 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 296 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 3,763
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,413 0 0
รวม 10,413 2,859 3,763
หน่วย : บาท