มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย)

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 466,158,226 773,361,535 231,389,017
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,010 5,959 0
รวม 466,164,236 773,367,494 231,389,017
หน่วย : บาท