มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอริเทรีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,206 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 3,488
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 4,177 0
รวม 5,206 4,177 3,488
หน่วย : บาท