มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 สิงหาคม 2566
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 1,110
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 565 0
รวม 565 1,110
หน่วย : บาท