มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบอร์มิวดา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,694 1,924 6,083
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,299 0 0
รวม 4,993 1,924 6,083
หน่วย : บาท