มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บัลแกเรีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 1,218
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 72,019
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,492,663 558,668 793,037
10 ธัญพืช 619,739,168 1,830,374,477 33,480,640
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,157,889 0 444,245
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 502,374 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 169,634 593,445 802,801
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 41,676 0 42,061
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 253,868 255,544 819,479
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,835,176 12,466,701 17,125,846
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 324,250 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 7,127
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 9,662,996 5,148,702 31,448,141
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,909,839 1,195,332 27,064
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 80,578,280 57,703,644 49,069,516
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 15,441 25,113 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 580,117 410,517 1,313,051
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 12,090 4,036,274 3,978,865
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 121,209 241,634 127
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 770,503 2,980,015 132,024
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,275,089 1,877,786 1,561,023
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,482,817 2,038,490 4,322,698
42 เครื่องหนัง 614,249 870,932 4,246,652
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 8,790,531 4,971,985 5,108,238
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 35,696 6,153 48,054
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 750 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,682 0 984
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,088 101,538 23,843
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,358,215 1,222,720 2,858,219
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,847,885 5,450,172 3,633,992
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 182,512 6,170 7,074
64 รองเท้า 3,558 13,414 37,595
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 59,546 137,208 142,112
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 29,375 2,976
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 71,031 27,411 17,121
70 แก้วและเครื่องแก้ว 80,420 159,664 2,364,643
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 69,639 19,758 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,254,974 224,475 475,588
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 167,856 164,374 32,714
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 122,620 97,040 391,987
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 57,708 0 98,454
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 241,391 114,277 130,643
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 279,781 531,419 534,265
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 56,818,045 43,733,687 16,549,412
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 33,262,913 184,383,893 303,036,837
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,411,869 1,124,782 1,965,618
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 343,572
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 4,112,138 16,027,788 3,431,762
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 693 122,408
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 295,572 508,602 122,032
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 268,874 0 3,321,520
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,764 1,162 3,222
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 21,357
รวม 856,340,636 2,179,835,784 494,513,876
หน่วย : บาท