มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บูร์กินาฟาโซ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 4,812 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 143,658 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 30,396
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,157 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 5,785
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 361 722 126
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 387 0 0
รวม 150,375 722 36,307
หน่วย : บาท