มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอลเบเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 2,151,598 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 482,502 10,192
42 เครื่องหนัง 53,259 2,692 906,907
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 223,716 0 461,961
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 426 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 6,477 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 778,082 170,405 158,682
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,556,907 1,067,420 1,884,619
64 รองเท้า 115,736 146,647 110,624
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 886
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 11,519 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 437
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 903 0 950
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,459 0 20,733
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 3,373 12,870
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 1,977
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,389 1,364 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 1,795 0
รวม 3,741,928 4,039,741 3,570,838
หน่วย : บาท