มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อัฟกานิสถาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,145 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 263 61
52 ฝ้าย 4,217 166 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,653 39,809 9,786
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 506 744 1,111
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 29,887 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,076 17,433 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 59,410 50,926 28,178,062
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 14,946 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,614 0 0
รวม 80,476 155,319 28,189,020
หน่วย : บาท