เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ผู้ใดที่เข้าใช้เว็บไซต์ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

          สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทำเว็บไซต์ (mfoc.mof.go.th) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สนในสามารถค้นหาข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจเท่านั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล สามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น

ข้อยกเว้น

          ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไม่อาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดได้ ซึ่งผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ทั้งสิ้น
          สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายซึ่งอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใดก็ตาม รวมถึงกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลด้วย
          กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิ์เรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียว

การเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม

          เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

          สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่บังคับใช้

          การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

บททั่วไป

          สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถปฏิเสธสิทธิ์ในการใช้ เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า