ปีงบประมาณ
ตุลาคม
ล่าสุดย้อนหลัง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย